left
تور چین تور شانگهای پاییز 98 (نمایشگاه اتومکانیکا)
10 آذر
6 شب و 7 روز 
6/090/000 + 470$
ماهان